QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ

công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

trực thuộc Sở Y tế tnh Bạc Liêu

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s 825/QĐ-SYT ngày 07 tháng 02 năm 2020

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu)

                                                 Chương I

                           QUY ĐNH CHUNG

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

         Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật).

Điều 2. Vị trí pháp lý:

        Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc SY tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khon riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

         Trung tâm Kim soát bệnh tật chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chun môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kthuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 3. Chức năng:

         Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng, điều dưỡng, phục hồi chức năng đối với cán bộ theo qui định và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhim vụ và quyền hạn:

        1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chng.

         2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh nghề nghiệp; sức khe trường học, bệnh, tật học đường; tác động của các yếu tố nguy cơ và tình trạng tiền bệnh; tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhim tại cộng đồng.

        3. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưng; dinh dưỡng tiết chế, dinh dưng trong phòng, chống các bệnh không lây nhim; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

        4. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chng các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cng đồng; bảo vệ môi trường đối với các cơ sy tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường, điều kiện vệ sinh trường học; chất lượng nước ăn ung và nước sinh hoạt; vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

        5. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, kthuật về sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn theo phạm vi chuyên môn kthuật được phê duyệt; phòng, chng nhiễm khun và ung thư đường sinh sn; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.

        6. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, qun lý, kiểm tra, giám sát quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tui, sức khe người lao động; thực hiện các hoạt động quản lý sức khe hộ gia đình theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

        7. Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chng ngộ độc thực phm; tham gia thẩm định cơ sđủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn ung trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

        8. Thực hiện khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; điều trị nghiện theo quy định của pháp luật; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, ththuật chuyên môn; khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

        9. Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kthuật theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

        10. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, qun lý, kiểm tra, giám sát truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khe, truyền thông vận động và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng tài liệu truyền thông; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế.

         11. Thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuc, vc xin, sinh phm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

         12. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ng tình trạng khn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

        13. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật y tế, dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng, chống bệnh; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các đối tượng được điều dưỡng, vào nghĩ dưỡng theo đúng qui định. Xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận, tổ chức khám bệnh, điều trị nội trú cho người bệnh khi đang nghỉ dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng theo qui định. Thực hiện các chế độ, chính sách về an dưỡng, nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng đối với cán bộ theo quy định, bao gồm : Cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đã nghỉ hưu; Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hoạt động cách mạng "tiền khỡi nghĩa"; Mẹ Việt nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Đảng viên được tặng huy hiệu từ 50 năm tuổi Đảng trở lên.   

        14. Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền qun lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; là cơ sthực hành trong đào tạo khối ngành sức khe theo quy định của pháp luật.

       15. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kthuật thuộc nh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

       16. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

      17. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

      18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH

 

Điều 5. Lãnh đạo:

         Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có Giám đốc và các PGiám đốc; số lượng các Phó Giám đốc được thực hiện theo qui định của pháp luật..

         Việc bnhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và qui định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyn, khen thưởng, kluật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, các PGiám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện theo quy định của tỉnh và các quy định khác của pháp luật.

Điều 6. Các Phòng chức năng:

         1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

         2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

         3. Phòng Tài chính - Kế toán.

Điều 7. Các Khoa chuyên môn:

         1. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

         2. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS.

         3. Khoa Phòng, chng bệnh không lây nhiễm.

         4. Khoa Dinh dưỡng.

         5. Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp;

         6. Khoa Sức khỏe sinh sản.

         7. Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

         8. Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng.

         9. Khoa Dược - Vật tư y tế.

       10. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình nh - Thăm dò chức năng.

       11. Phòng khám đa khoa.

       12. Phòng khám và điều trị nghiện chất.

       13. Khoa Điều dưỡng & Phục hồi chức năng.

      Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu và khả năng của đơn vị, Giám đốc Sở Y tế quyết định việc thành lập, chia tách, lng ghép các khoa, phòng theo quy định phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật; bo đảm thực hiện cung cấp dịch vụ y tế chuyên môn, kthuật, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

      Các Khoa, Phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Y tế dựa trên các quy định của pháp luật.

       Các Trưởng phòng, Trưởng khoa quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, quản lý viên chức và người lao động thuộc phòng, khoa; đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Điều 8. Biên chế, số lượng người làm việc:  

       1. Biên chế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vị hoạt động của Trung tâm và các khoa, phòng theo quy định và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

       2. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện theo phân cấp quản lý, phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và vị trí làm việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo tinh gọn và hoạt động có hiệu quả.

       3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí làm việc được phân cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Nguồn tài chính:

         - Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

         - Nguồn thu phí, lệ phí được để lại chi theo quy định của pháp luật.

       - Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.

        - Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

       - Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thương xuyên (nếu có), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Vốn đầu tư phát triển; Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao.

       Nguồn viên trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.   

Điều 10. Mối quan hệ công tác:

       1. Đối với Ủy ban nhân tỉnh:

      Chấp hành sự chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời trong quá trình giải quyết công việc; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.  

        2. Đối với Sở Y tế: 

       Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

      Chấp hành sự chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do Sở Y tế giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời trong quán trình giải quyết công việc; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định.

        3. Đối với các cơ quan, đơn vị tuyến trên:   

       Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị tuyến trên; Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

        4. Đối với các Trung tâm tuyến tỉnh:

       Là mối quan hệ cùng cấp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý về chuyên môn, trên tinh thần hợp tác nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của ngành và thực hiện các nhiệm vụ do Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

        5. Đối với các cơ quan đơn vị tuyến dưới:

        Trung tâm kiểm soát bệnh tật trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và có kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động trong chuyên môn quản lý tại các Trung tâm T tế huyện, thị xã, thành phố và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.  

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành:

        1. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

       2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng quy chế làm việc của đơn vị và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Trung tâm theo quy định và báo cáo Giám đốc Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo.

       3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.