KHOA – PHÒNG TRỰC THUỘC 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẠC LIÊU


I. Các Phòng chức năng:

          1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

          2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

          3. Phòng Tài chính - Kế toán.

II. Các Khoa chuyên môn:

          1. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

          2. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS.

          3. Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

          4. Khoa Dinh dưỡng .

          5. Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp.

          6. Khoa Sức khỏe sinh sản.

          7. Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

          8. Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng.

          9. Khoa Dược - Vật tư y tế.

          10. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

          11. Phòng khám đa khoa (bao gồm Khám và Điều trị nghiện chất).