TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

TỈNH BẠC LIÊU

-----------

                                                                       - Địa chỉ : Số 01, đường Đồng Khởi, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
                                                                       - Điện thoại : 0291.3824711
                                                                        - Email : ttksbtbl@gmail.com

 

BAN GIÁM ĐỐC

 
BS.CKI. TÔ MINH CẢNH 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 
      BS.CKII. TRẦN THANH TÙNG       
  PHÓ GIÁM ĐỐC   
 
             BS.CKII. NGUYỄN VĂN NIN              
   PHÓ GIÁM ĐỐC