TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

TỈNH BẠC LIÊU

-----------

                                                                       - Địa chỉ : Số 01, đường Đồng Khởi, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
                                                                       - Điện thoại : 0291.3824711
                                                                        - Email : ttksbtbl@gmail.com

 

      BANGIÁM ĐỐC

 

       BS.CKII.TRẦN VĨNH AN
                                                     GIÁM ĐỐC
 
                                                                                                                             BS.CKI.TRẦN THANH TÙNG       
                                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC   
 
                                                                                                                  BS.CKI.TÔ MINH CẢNH               
                                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC  
 
                                                                                                               BS.CKII.TRƯƠNG VĂN TIẾN
                                                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC