Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ngày 17/5/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC)  trên cơ sở sáp nhập 05 đơn vị :

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu.
2. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bạc Liêu.
3. Trung tâm Sức khỏe sinh Sản tỉnh Bạc Liêu.
4. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bạc Liêu.
5. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu.

          

Quyết định :

                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    TỈNH BẠC LIÊU                                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                           
                   Sô: 873/QĐ-UBND                                                                                                                                    Bạc Liêu, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
 
 
    CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
           Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19  tháng  6  năm 2015;
           Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày  28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
          Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 161/TTr-SNV ngày 11 tháng 5 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở  tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trụ sở làm việc: số 01, đường Đồng Khởi, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
           Điều 2. Hình thức, chức năng và cơ cấu tổ chức hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:
         1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế.
        2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có chức năng chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; các hoạt động nâng cao sức khỏe và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
        3. Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc, 03 phòng, 14 khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật do Giám đốc Sở Y tế quyết định sau khi có hiệp y thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.
        Giao Giám đốc Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sau khi hiệp y thống nhất với Sở Nội vụ.
        Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, biên chế để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoạt động ổn định.
        Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT (TP).
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Dương Thành Trung