VIDEO - Khuyến cáo phòng chống bệnh Tay - chân - miệng

Nguồn: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương

Link: Tay Chan Mieng - T5G