Sức khỏe cho mọi người: Phòng, chống bệnh ung thư 16/5/2021.

CMSK: Phòng, chống bệnh ung thư.