Bộ Y tế: Hướng dẫn khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới