Bộ Y tế: Hướng dẫn đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong tình hình mới