Khuyến cáo phòng chống Đậu mùa khỉ của Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế